Presentation av Arilds VägföreningArilds vägförening förvaltar de vägar och grönområden som ingår i gemensamhetsanläggningen FLUNDRARP GA: 7. Föreningens styrelse ser som sin uppgift att förvalta vägföreningen på ett sådant sätt

att föreningens medlemmar har bra vägar såväl sommar som vinter
att grönområden hålls efter med bibehållen karaktär och där utsikten över Skälderviken utgör ett kännetecknande kulturinslag
att värna om miljön där trafikssituationen är ett viktigt element.

All verksamhet sker i enlighet med vad som framgår av våra stadgar och inom de budgetramar som presenteras varje år på årsstämman. Styrelsen antar för varje verksamhetsår en plan för genomförande av de åtgärder som ryms inom antagna budgetramar. Därutöver har styrelsen antagit en femårig asfalteringsplan. Planer för årligt underhåll av våra grusvägar och grönområden har arbetats fram av styrelsen. Föreningen strävar efter att allt arbete utförs med kvalitet och vid stora arbeten ska alltid två anbud begäras in till föreningen.
Trafiksituationen bevakas genom hastighetsmätningar och kontinuerlig översyn av väg/trafikskyltar.

Alla styrelsens sammanträden protokollförs och finns tillgängliga på byns hemsida arild.se, under fliken Arilds Vägförening http://www.arild.se/page%2071.html.

Vägföreningen ingår i Arilds Byaråd och är representerad i Arilds Byalag. Vi har också ett samarbete med Höganäs kommun liksom ett antal vägföreningar inom Höganäs kommun, med vilka vi samverkar i olika gemensamma frågor.

Vår målsättning är att arbeta på våra medlemmars uppdrag så att man ska trivas här. Vi som sitter i styrelsen ska vara tillgängliga för frågor och synpunkter för att därigenom verka för ökad närdemokrati. Kom därför med nya idéer och hjälp oss på så sätt att utveckla vår förening.Arilds Vägförening
org.nr. 843000-4500
Stora Vägen 1, 263 73 ARILD
Plusgirokonto: 299037-2


Styrelsen
består av följande ledamöter:
Lena Janson
ordförande
Rolf Petersson
vice ordförande
Katarina Fröberg
sekreterare
Magnus Holmqvist
kassör
Ove Dahlén
ledamot
Bo Hansson
Göran Lock
Kristina Bergwall
suppleanter

Revision
Ulf Trolle
Rutger Nordström

revisorer
Stephan Laurell
Rickard Nordström
revisorssuppleanter

Valberedning
Jan E Eriksson sammank.
Göran Bucht
Gunnar Krantz