Lite Byalags historia

 

Följande historik är hämtad ur den skrift som togs fram till 30 års jubileet år 2002.

När man sätter sig ned och läser gamla protokoll för att få underlag för denna skrift slås man av att det är samma frågor som återkommer med jämna mellanrum, och som nu efter 30 år är lika aktuella. Här följer några exempel plockade ur årsmötes och styrelsemötes protokollen.

1973 Vid årsmötet 1973 diskuterades medlemsavgiften och att årsmötet om möjligt skulle läggas i anslutning till påsken. Så är det fortfarande, även om det har slarvats lite med det under några år. De sista kvarvarande resterna av Arilds Vänner kunde inte riktigt släppa greppet om sina gamla arrangemang.
Nu gällde det midsommarfirandet, som sedan mitten av 80-talet firats i Klötet. Tidigare var firandet förlagt till P-platsen utanför Webers, på den tiden en gräsbevuxen äng som kallades "Gröningen". 1973 blir sista året som Vännerna håller i firandet, och det blir också den sista festligheten som di gamle står för.

1974 Tor Lindberg avgick 1974 och in i styrelsen kom en Arildsbo sedan födseln nämligen Donald Larsson, still going strong med röd basebollkeps. Detta år diskuterades även motortrafiken på Nabben, en fråga som inte längre är aktuell. Biblioteksfilialen startar -74, och finns fortfarande kvar. Från början var den en kommunal angelägenhet, men nu är det Byalaget som står för driften. 1972 upprättades inget formellt kontrakt mellan Byalaget och Arilds Vänner, men det görs nu där Byalaget åtar sig att reglera de eventuella skulder som Arilds Vänner kan tänkas lämna efter sig. Några sådana har ännu inte dykt upp och skulle så ske får de anses vara avskrivna vid det här laget. Den exakta lydelsen av avtalet kan kanske vara av intresse för någon kalenderbitare: "Arilds Byalag åtar sig betalningsskyldigheten beträffande gäld hänförlig till föreningen Arilds Vänners verksamhet, dock endast intill det belopp (3 650:70 kr) som Arilds Vänner överför till Byalaget".
1975 Ett förslag från Evy Hyberg om att öppna upp äldre gångstigar kom 1975. Ett förslag som fortfarande återkommer. Speciellt stigen bakom Borgströms hus (Janne Holmbergs) till källan i Porras Backe, och den så kallade Petter Fröbergs gränd mellan Stephan Laurells och Nennes hus. Samma år ondgör sig Nils Holm över den nya låga hastighetsbegränsningen i Arild, 30 km/tim, som dock Byalaget inte var ansvarigt för.
1976 Hade Barbro Jackler, ny i styrelsen, skrivit årsmötesprotokollet som var föredömligt kort.
1977 På årsmötet 1977 framkom önskemål om en dusch vid bassängen. Det tog Byalaget 24 år att fixa den, men nu är den på plats sedan i somras, så det så. 1977 ser man för första gången ett annat känt arildsnamn i protokollet. Alice Sandberg väljs in i valberedningen. Den 24 juli samma år, kommer den nybyggda Vedettebåten ARILD på besök i Arilds
hamn, och byalaget överlämnar en minnesplakett.
1978 Jan Gustavsson avgår efter sex år som ordförande
och efterträds av Per Gösta Bernstaf som också kom att sitta i sex år. Kalle Bengtson avgår också efter att ha varit med sedan starten, och Donald Larsson gör Kalle sällskap. In kommer Olle Måving, keramikern, och Bengt Jönsson, träsnidaren, som skurit den fina ordförandeklubban.
Spången över Möllerännan byts ut, och Herman Österlunds damm rensas.
1979 Den sista affären i Arild, Ellas affär vid hamnen, stängs då Ella går i pension. De problem som skulle komma att uppstå för befolkningen i samband med detta dryftades på årsmötet. Men vad hjälpte det? Kanske något, för nästa
sommar försökte Jean i Brunnby med sommarbutik, men det blev ingen succé, åtminstone inte kassamässigt. Samma år vill Bengt Göransson ha fler bänkar i byn, och Olle Måving tycker att vi skall tigga virke hos Krapperup.

1980 Beslutades på ursprungligt förslag från Donald Larsson att styrelsen skall utökas från fem ordinarie styrelse-ledamöter till sju plus två suppleanter. Första beslutet i ärendet togs på allmänt trivselmöte den 5 mars, och andra beslutet togs på årsmötet den 12 april 1980. Denna ändring kom aldrig att införas i stadgarna och efterhand som styrelserna bytts ut har beslutet fallit i glömska. Pä årsmötet 2002 kommer vi alltså att välja två nya styrelsemedlemmar.
1981 Årsavgiften höjs till 10 resp 15 kr efter att ha varit oförändrad i nio år. Detta år förekommer också Kringelängen i årsmötesprotokollet. Rickard Nordström har satts att bevaka ärendet, som ju handlade om att Katolska församlingen ville sälja ängen som tomtmark och använda pengarna till ett församlingshusbygge i Helsingborg. Därav blev intet. Byalaget bland andra lade sig emot, och jag tror att även gåvobrevet motsatte sig en sådan användning av marken.
Valborgsmässobålet var i Klötet på den här tiden, och kyrkoherde Annefors höll talet. I ett styrelsemötes-protokoll från 1981 klagas det över dykare vid Tussan. Det gör man som bekant fortfarande. Detta år kan man också läsa om Nimis. Byalaget vill helst riva "konstverket" (citationstecken enligt förlagan) i tysthet för att undvika publicitet.
1982 Byalaget firar 10-årsjubileum på Rusthållargården.
Ett hundratal personer hade infunnit sig och lät sig utspisas med Göingeflickorna och en god supé. Kerstin Fröberg väljs in i styrelsen för första gången.
1983 Hotell Arilds planer på att bygga småhus i backen väster om hotellet diskuteras. Man diskuterar också röjning i Klötet, och inser redan då att det är svårt att få kommunal eller annan hjälp med detta. Numera röjer vi själva med egna maskiner och
eget manskap. Fler röjare behövs. Vi brukar starta vid jultid och håller på ett par tre veckor.
1984 Bengt Hyberg och Lars Björklund har lämnat in motioner till årsmötet. Bengt vill ha bättre gatubelysning i Arild, vilket det också blivit. Han motionerar också om fler trottoarer i Arild, och om muddring av hamnens inre delar.
Båda önskemålen har blivit verklighet, även om det tagit tid. På den tiden kunde det löna sig att tjata på myndigheterna, nu finns det aldrig några pengar. Lars ville ha någon form av stopp för mc- och mopedtrafiken förbi Stintans hus till Klötet, och det har det också blivit. 1984 avgår Per Gösta Bernstaf
som ordförande och efterträds av Eva Schumacher.
1985 Lillemor Perssons namn figurerar för första gången i ett protokoll. Hon blir då invald i valberedningen tillsammans med Alice Sandberg som redan verkat där under flera är. Lillemor är ju fortfarande med i styrelsen, och är den som vet allt.
Detta år höjs årsavgiften till 20kr för enskild och 30 kr för familj.
1986 Beslut tages återigen om en stadgeändring. Det är Wollmar Boris-Möller som vill ha infört i stadgarna att minst en styrelseledamot och en suppleant skall vara sommarboende. Motionen antages på årsmötet och sommarmötet. Inte heller denna stadgeändring har blivit införd. På vårt senaste styrelsemöte togs beslut om att nytrycka stadgarna med alla ändringar införda. Evy och Bengt Hyberg vill att kyrkstigen renoveras, och det har blivit utfört för ett par år sedan av Byalaget. Bengt Agardh sköter nu det löpande sommarunderhållet till, så vitt jag vet, allas belåtenhet.
1987 Eva Schumacher avgår och Maj Hellqvist tillträder som ordförande. Åke Taxis tillstånd att driva taxirörelse går ut den 31 december. Förslag om att bygga fiskebodar på hamnen kan man för första gången läsa i protokollen. Kommunen vill lägga ner biblioteksfilialen, men efter en del turer får den finnas kvar. Det beslutas också om att en barnfilmklubb skall bildas med Mimmi Mohlin som ansvarig.
1988 Tycks det vara ebb i kassan. Då beslutas om höjning av årsavgiften igen. 25 kr för enskild och 40 kr för familj. Dykarna är på tapeten igen. Årsmötet bestämmer att en skrivelse skall skickas till Kommunstyrelsen, och kopia av densamma till Länsstyrelsen, där olägenheterna för de badande skulle framhållas. Maj Hellqvist avgår som ordförande och Lars Noltorp tillträder. Rusthållargårdens ny- och tillbygge blir färdigt och Peter Malmgren guidar alla intresserade efter Byalagets årsmöte.
1989 Man förbrukade sina ordförande snabbt på slutet av 80-talet. Redan 1989 är det dags för en ny. Nu väljs lnger Brandt, vi får se om hon kan bryta trenden. Lars Noltorp och Kerstin Fröberg avgår, men Kerstin kommer tillbaka skall det visa sig. 1989 flyter på utan några större händelser i
byalaget. Återkommande frågor är röjning i Porras Backe och utsättning av bänkar.
1990 Ar det dags för ny höjning av årsavgiften. 30 kr för enskild och 50 kr för familj beslutas det på årsmötet. En hel del motioner hade lämnats in till styrelsen att behandlas på årsmötet. Dykarna figurerar igen och ordföranden lovar att
lämna in en skrivelse till kommunen. Till den nytta det nu hava kan. Den tilltänkta bebyggelsen uppe vid tennisbanan har dykt upp då och då i protokollen, så även nu. Byalaget kan dock inte hindra den, men möjligen lämna in synpunkter på utformningen. Nu är det väl inte någon större risk att den bebyggelsen blir av i vår livstid, man har väl tagit lärdom av
Stenedal.Man tycker att badstegarna kommer i för sent,
det tycker man fortfarande. Det kör motorcyklar på nabben och fotbollsmålen slängs nedför slänten. Det måste byalaget göra något åt. Ja, ja. Det är inte lätt att vara Byalagsstyrelse alla gånger. Man vill lägga ner biblioteket igen, men Inger
kunde meddela att hotet var avvärjt ännu en gång Likaså vill man stänga bassängen och fylla den med grus. Aven detta avstyrs så småningom (1993), och nödvändiga reparationer utförs fast inte förrän 1994.
1991 Byalaget får ny ordförande igen. Inger klarade i alla fall två år. Dubbelt så länge som föregångarna. Nu väljs Bertil Hökby. 1991 väljs Lillemor Persson in i styrelsen efter flera år i valberedningen. Hon är nu, 2002, inne på sitt tolfte år i styrelsen, och håller med järnhand i pengapungen. lnga motioner hade kommit in, men upp, eller kanske ner, dök dykarna igen, och slyet i backarna, som vanligt skulle man kunna säga. 1991 utan att någon tycks märka det, försvinner en styrelseplats och kvar blir sex stycken och två suppleanter. Styrelsen ser ut så här: ordförande Bertil Hökby, vice ordförande Lennart Bergstrand, sekreterare Inger Hansson, kassör Lillemor Persson, sommargästrepresentant Lisbeth Cedwall, ledamot Berit Lagmark, suppl. Karin Nilsson och Siw Linné.
1992 Återigen byte på ordförandeposten. Bertil Hökby har gått bort och vice ordförande Lennart Bergstrand fick rycka in och hålla i årsmötet. Till ny ordförande valdes Lennart Cronqvist. Efter påpekande från flera medlemmar att man
gärna accepterade en högre årsavgift mot att man fick mer information om vad som i Byalaget försiggår, höjdes årsavgiften till 50 kr för alla. Familjerabatten försvann alltså, och det gjorde nog informationen också. Jag har i alla fall aldrig fått någon förrän jag skrev den själv med början för fyra år sedan. Synpunkter framförs på tidningsutdelningen på Tordönsvägen, och det gör man fortfarande, åtminstone vid snöväder. Samtal förs med Sten Tyrberg om att utnyttja Missionshuset till möteslokal för Byalaget, men projektet faller på hyran som skulle bestå i att Byalaget hjälper till med underhållet av byggnaden. Man trodde sig inte kunna finna någon ideell kraft till detta, knappast någon kommersiell heller.
1993 Lennart Cronqvist kvar som ordförande ett år till. På årsmötet föreslås att årsavgiften höjs till det dubbla, alltså 100 kr, vilket klubbas igenom.
Anledning till denna drastiska hojning är kommande
renovering av bassängen, men den betalde kommunen så småningom som jag redan skrivit. Men, det finns hela tiden hål att stoppa i, så pengarna går åt ändå. 1993 övertar Byalaget skötseln av biblioteket, ett förhållande som fortfarande råder.
1994 Lennart avgår och hustrun Marie-Louise Cronqvist tillträder som ordförande. Bassängen har dominerat både årsmötes och styrelsemötesprotokoll de senaste fyra fem åren, och nu blir den äntligen åtgärdad på kommunens
bekostnad. Jag vet inte riktigt vad som gjordes, men alla läckorna i rörsystemet hade man uppenbarligen inte upptäckt. Området öster om Arild (Klötet och österut till
Skäret) blir naturreservat. Södra Arild, uppe vid tennisbanan, detaljplaneras. Förslag att börja sälja badbiljetter till bassängen dyker upp för första gången.
1995 Ny ordförande igen. Peter Gustavsson tar på sig uppdraget, trots stor arbetsbelastning på jobbet. Jag (Max Garsten) väljs in i styrelsen som adjungerad. Nu är vi ett kort tag stadgeenliga i styrelsen, sju plus två suppleanter. Adjungeringen var alltså onödig om vi hade läst de i stadgarna antagna men ej lnförda ändringarna från 1990. Detta år antages ytterligare en stadgeändring som blivit införd, nämligen att sommarmötet ersätts av Arildsdagen. På årsmötet väcktes förslag om: inköp av ny bottendammsugare till bassängen, lekplats för barn, röjning av igenvuxna stigar centralt i Arild, fler bänkar i byn, röjning av Porras Bacxe, upprustning av trapporna ner mot Lockens grund. Bottensugaren har inköpts och förbrukats och ytterligare en inköpts (kommunen betalade). Lekplatsen har byggts av Byalaget. Röjningen av stigarna har inte utförts av skilda skäl. Bänkar har satts ut (Byalaget och Vägföreningen). Porras Backe är röjd (Byalaget). Trapporna är upprustade (Byalaget och ett privat initiativ). 1995 är det år då århundradets största skandal upprör hela Arild. Klötesvägen vandaliseras med betongmittremsa och trafikskyltar á la motorväg. Det har visserligen inte med Byalaget att göra men
måste ändå nämnas.1997 fattas beslut att återställa Klötesvägen i ursprungligt skick.
1996 Peter kvar som ordförande trots protester från Peter själv. Byalaget bidrar med 10 OO0 kr till Tennisklubbhusets tillbyggnad och med 15 000 kr tiil ombyggnad av hamntoaletten så att dusch kan inrättas. Badbiljetter börjar säljas genom Webers kiosk. Samma taxa gäller fortfarande. Byalaget föranstaltar om övermålning av alla budskap av olika karaktär (mest erotiska) i busskuren vid Webers. Skänkt till Arild av Rusthållargården en gång i tiden. Kommunen är positiv till lekplats och ställer mark till förfogande, men inga pengar. Försök med svampplocknings exkursion lockade inte många. Adventskaffet ställs in på grund av dåligt deltagande föregående år.
1997 Ny ordförande igen. Undertecknad (Max Garsten) väljs, och skall det visa sig, blir svår att bli av med.
Avtalet med Mölle Hamn om skötsel av badplatserna i Arild upphör och Kommunen tar över. På årsmötet påtalas att det är skräpigt i Arild, och att det behöver städas. Lars Hjörne föreslår att områdesansvariga utses, vilket har fått till följd att Arild är ett område (nästan) och det städar Lars.
En Alu-arbetare skulle komma till sommaren och ta hand om diverse städ- och röjuppdrag, men därav blev intet. Kommunen hade tackat ja till en inbjudan från Byalaget att komma och röja sly i Porras Backe och Klötet, men den såg vi heller aldrig till. Lekplatsen byggs med frivilliga insatser. Ett ganska stort projekt som kostade byalaget 50 000 kr
plus alla växter som skänktes till oss. Första Byavandringen genomförs ledd av Bengt Göransson.
1998 Eftersom Kommunen tycks helt ointresserad
av röjningsuppdrag i Arild hyr Byalaget in Trädgårdstjänst i Helsingborg. De arbetade med psykiskt handikappade personer och en arbetsledare. Det tog tid, men kostade å andra sidan inte särskilt mycket. Man röjde Porras Backe, Badhuset och Klötesvägens sjösida. Första Byainfon, en enkelstencil publiceras. Bassängen får nytt staket genom Kommunens försorg och den stora asken innanför staketet fälls av Lennart Bergstrand. Lekplatsen invigs högtidligen av Lars Wilks och döps till Minis på förslag av Bo Lundgren. Majbrasan flyttas till Strandhagen' Ett privat initiativ om
äldreboende vid tennisbanan diskuteras, men läggs
efter något år på is.
1999 Byalaget tar själv på sig ansvaret för röjning i Klötet med flera platser. Det var ganska hopplöst i början när det var en djungel vi angrep, men i dag efter fyra års slit börjar klötet, Porras backe och Badhuset på att se ut som förr i tiden. Sten Fröberg som sköttflaggningen vid hamnen i alla år på uppdrag av Byalaget går bort och Hans Bengtsson tar över. T-shirts med Byalagslogga och "Arild" på bröstet
införskaffas till försäljning. Trevligt, men inte den goda affär vi tänkt oss. Försäljningen fortsätter alltjämt, vi ger inte upp.
Försök med teaterföreställning "Fähusbrännaren" på Webers blev mycket uppskattat. 100 personer trängdes med scen, belysning och skådespelare. Tack vare länsstyrelsebidrag och tavellotteri gick det hela ihop ekonomiskt. Mycket energi läggs på förhandlingar med Öresunds Kraft om lägre elpris, och leder så småningom till avtal. Byalaget och privata initiativ ordnar stort knytkalas på Webers med anledning av
millenieskiftet.
2000 Kl 00.00 Präktigt fyrverkeri bränns av på hamnen.
Kirsten Elén slutar som bibliotekarie i postbiblioteket
och Marianne Garsten tar över. Översvämning i Klötet kulverteras av TJ Entreprenad med Byalagets pengar. Cementeringen vid Röda Hallar lagas av Byalaget' 80 säckar cement och 15 man gör jobbet. Ett privat initiativ om boulebana vid hamnen som Byalaget lovat bekosta rinner ut i sanden. Simbassängen läcker någonstans, men vi vet ännu inte var. Göran Lundborg och ordföranden uppför en
Friggebod vid Lekplatsen till alla Byalagets grejor. Vinprovningarna på Webers tar sin början' Kaj Zaar frän Mölle provningsledare. 35 000 netto på Arildsdagen, rekord.
Mot höstkanten inser vi att det måste vara rörsystemet
vid bassängen som läcker och rören till påfyllnad och avtappning byts ut. Men, det läcker ändå.
2001 45 ton grus pålagt på Kyrkstigen, som varit i det närmaste oframkomlig. Byalaget betalar. Styrelsen har också engagerat sig i ett återställande av gatlyktorna på Stora vägen från Norra Kustvägen och in mot byn. Vi får nu löfte att så skall ske. En månad senare tas löftet tillbaka. Stubbar och stenar mellan Klötet och bassängen avlägsnas, matjord läggs på och gräs sås. Slyröjningarna fortsätter, och måste så göra varje år för att hålla växtligheten nere. Efter påstötning tar kommunen på sig ansvaret för BajaMajan vid bassängen
som Byalaget betalt hyra för i flera år. Dusch installerad vid
bassängen. Basängbottnen målad ljusblå med en färg som visade sig inte härda. lcke gångbara stigar i centrala Arild åter på tapeten. Sista läckan i bassängen lokaliserad,
ett rör i pumphusgolvet trasigt. Byts ut och bassängen
äntligen tät. Vinprovningarna fortsätter. För första gången
anordnas teaterresa med buss till Malmö och "En
midsommarnattsdröm" med bland andra arildsbon Eva Järinge i en av rollerna. Lite trögt med biljettförsäljningen i början, men nästan fullsatt i bussen till slut. Det bestäms att 30-årsjubileum skall ordnas nästa år, och inbjudan till alla före detta ordförande skall skickas ut. Tankar på att göra en internethemsida väcks.
2OO2 Jubileumsåret. Vid årsmötet kompletterades styrelsen och är nu stadgeenlig, alltså sju ordinarie och två suppleanter. De två nya namnen är Margareta Eklund (född Barchan) och Hans Båge. Efter konstituering ser nu styrelsen ut så här: Max Garsten, ordförande, Göran Lundborg, vice ordförande, Margareta Eklund, sekreterare, Lillemor
Persson, kassör, Kerstin Fröberg, sexmästare, Siw
Linné, Arildsdagsansvarig, Bengt Agardh Suppleanter:
Christina Lindberg och Hans Båge. Representanter från Kommunen har varit och inspekterat lekplatsen och funnit mängder med brister (EU). Vi har åtgärdat det som vi bedömer farligt. Resten får brysselfolket själva ta tag i.
På tal om lekplatsen så har i sista stund före
pressläggningen en nyinflyttad familj med tre barn
frivilligt anmält sitt intresse att ta hand om skötseln.
Det är Hanna och Oliver Werth på Glarhallavägen. Hanna är barnbarn till Britta Lundahl och det är alltså i Brittas hus som familjen Werth huserar. Nära och bra till lekplatsen och ett bekymmer mindre för styrelsen.
Planerna på hemsida börjar ta fastare form och planer på ett bastubygge dyker upp för första gången. lfrån startens 65 medlemmar har Byalaget i dag 329 betalande familjer i matrikeln, vilken finns på diskett i biblioteket till utlåning och kopiering.
Vid årsmötet 2002 fick Byalaget ta emot en förnämlig gåva.
Lasse Larsson skänkte sin grönsakskiosk till oss. Som de flesta vet står den på Stelebacken nedanför Rusthållargården. Den byggdes ca år I92O av godsägare John Olsson, ägare till Balderup, som på den tiden hade
egen handelsträdgård, vilken sköttes av trädgårdsmästare
Arvid Larsson, pappa till Donald Larsson. Kiosken användes på somrarna till försäljning av grönsaker.
1950 köptes den av Lasse Larssons morfar Oskar Larsson. 1965 tog Lasse över kiosken och sålde grönsaker där i 32 år. Nu har Larssons Trädgård inte längre bruk för den, men vill att den skall komma byn till del. Vi vet ännu inte vad vi skall använda den till, men förmodligen blir det någon form av försäljning sommartid och förvaring av bassängtillbehör vintertid. Ett visst renoveringsbehov föreligger som vi
skall ta tag i så fort vi hinner. Framför kioskerna, det fanns tre stycken, Ydervalls, Balderups och Pressbyrån, hade Arilds
taxi sin sommarstation. Taxirörelsen bestod av två bilar, Friden Svenssons Nash (Lillemor Perssons
morfar) och Oscar "Bil" Nilssons Oakland. Det fanns en lucka i väggen på grönsakskiosken med en telefon innanför där man kunde ringa och beställa taxi. Ja, så idylliskt var det på den tiden. Det har ju inte precis med Byalaget att göra, men upplysningarna kom fram i samband med gåvan och kan ju
vara trevliga att känna till.


Bilder:

2009 Byalaget-en stilstudie.